Year...............................Host Country ........................Winner Country
• 1970.........................................Mexico............................... ........Brazil
• 1974........................................ Germany ...................................Germany
• 1978......................................... Argentina ..................................Argentina
• 1982.......................................... Spain .........................................Italy
• 1986........................................... Mexico......................................Argentina
• 1990............................................Italy..........................................Germany
• 1994............................................USA ..........................................Brazil
• 1998............................................France.......................................France
• 2002...........................................Japan/S.koria...........................Brazil
• 2006...........................................Germany...................................Italy
• 2010...........................................S.Africa..................................... Any Guess ?? .....
 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.